Judgments


Justice Syeda Tahira Safdar

The Honorable Chief Justice,
Justice Syeda Tahira Safdar

Justice Jamal Khan Mandokhail

Senior Puisne Judge,
Justice Jamal Khan Mandokhail

Justice Naeem Akhtar Afghan

The Honorable Justice,
Justice Naeem Akhtar Afghan

Justice Muhammad Hashim Khan Kakar

The Honorable Justice,
Justice Muhammad Hashim Khan Kakar

Justice Muhammad Ejaz Swati

The Honorable Justice,
Justice Muhammad Ejaz Swati

Justice Muhammad Kamran Khan Mulakhail

The Honorable Justice,
Justice Muhammad Kamran Khan Mulakhail

Justice Zaheer-Ud-Din Kakar

The Honorable Justice,
Justice Zaheer-Ud-Din Kakar

Justice Abdullah Baloch

The Honorable Justice,
Justice Abdullah Baloch

Justice Nazeer Ahmed Langove

The Honorable Justice,
Justice Nazeer Ahmed Langove

Justice Rozi Khan Barrech

The Honorable Justice,
Justice Rozi Khan Barrech

Justice Abdul Hameed Baloch

The Honorable Justice,
Justice Abdul Hameed Baloch


Former Justices

Justice Qazi Faez Isa

The Honorable Chief Justice,
Justice Qazi Faez Isa

Justice Abdul Qadir Mengal

The Honorable Justice,
Justice Abdul Qadir Mengal

Justice Ghulam Mustafa Mengal

The Honorable Chief Justice,
Justice Ghulam Mustafa Mengal

Justice Muhammad Noor Meskanzai

The Honorable Chief Justice,
Justice Muhammad Noor Meskanzai